NÁRODNÁ CENA ZA PRODUKTIVITU

Čo je Národná cena za produktivitu SR
(NCP SR)

je najvyššie ocenenie, ktoré je v SR udeľované za mimoriadne výsledky dosahované v oblasti produktivity. Cieľom tejto súťaže je:

 • zvýšiť účinnosť a konkurencieschopnosť a tým prispieť k zvýšeniu životnej úrovne a kvality života občanov Slovenskej republiky,
 • motivovať, povzbudiť, podporiť a oceniť podniky a jednotlivcov, ktorí dosiahli výrazne zlepšenie produktivity a prispeli tak k rozvoju Slovenskej republiky.

Udelenie Národnej ceny za produktivitu SR je prestížnym ocenením spôsobu manažmentu a riadenia podniku. Oceňované sú organizácie aj jednotlivci.

Národná cena za produktivitu SR je udeľovaná podnikom v dvoch skupinách:

 • V prvej skupine je udeľovaná Národná cena za produktivitu SR najlepším podnikom vyrábajúcim výrobky.
 • V druhej skupine je udeľovaná Národná cena za produktivitu SR najlepším podnikom poskytujúcim služby.

Okrem oceňovania podnikov je udeľovaná aj Národná cena za produktivitu SR aj vybraným osobnostiam, ktoré inovatívnym spôsobom prispeli k zlepšovaniu produktivity v SR.

Prečo NárodnÁ cenA za produktivitu vznikla?

Podujatie prinesie každému účastníkovi podnety pre ďalšie zlepšovanie formulované v hodnotiacej správe, ktorú obdrží na konci súťaže. Porovnanie s ostatnými vytvára priestor na diskusiu ohľadom aplikovaných prístupov a ich efektívnosti.

Ďalšie výhody pre účastníkov súťaže o Národnú cenu za produktivitu?

 • identifikácia silných a slabých stránok a na základe ich vyhodnotenia návrh plánu opatrení smerujúcich k ďalšiemu zvyšovaniu produktivity,
 • vypracovanie správy od hodnotiacej komisie,
 • podpora prezentácie podniku a jeho konkurencieschopnosti,
 • zistenie pozície súťažiaceho v porovnaní s ďalšími vybranými podnikmi,
 • podpora dlhodobej prosperity podniku,
 • zverejnenie pozitívnych výsledkov dosahovaných v produktivite – konkrétny dôkaz pre zákazníka,
 • motivácia zamestnancov súťažiacich podnikov prostredníctvom celospoločenského uznania,
 • verejná prezentácia schopnosti súťažiaceho podniku uspokojovať požiadavky zákazníkov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Každá organizácia, ktorá sa zapojí do súťaže dáva o sebe informáciu rôznym záujmovým skupinám:

 • zamestnancom, že sa seriózne zaoberá budúcnosťou, bude naďalej ponúkať zaujímavú prácu a zlepšovať svoje podnikové procesy – udrží alebo zvýši zamestnanosť,
 • zákazníkom ponúka zaujímavé a inovatívne produkty,
 • pre majiteľov, akcionárov a obchodných partnerov, že má perspektívu a finančné výsledky stoja na dlhodobej koncepcii zlepšovania produktivity a konkurencieschopnosti.

Národná cena za produktivitu – priebeh súťaže

Hodnotenie účastníkov súťaže o Národnú cenu za produktivitu zahŕňa 3-úrovňový proces:

Úvodná recenzia

V úrovni úvodnej recenzie sa recenzný tím stretne s vedením podniku alebo ním poverenou osobou na prekontrolovanie a validáciu informácií v prihláškach a objasnenie otázok týkajúcich sa schémy hodnotenia. Vhodní uchádzači budú zaradení do užšieho zoznamu pre ďalšie hodnotenie.Všetky poskytnuté dáta a informácie zostávajú majetkom súťažiaceho podniku a hodnotitelia budú k nim pristupovať ako k dôverným informáciám a nebudú poskytované žiadnej tretej osobe.

Detailné hodnotenie

Počas druhej úrovne hodnotenia, tím špeciálne určených hodnotiacich konzultantov navštívi súťažiaci podnik. Konzultanti budú hodnotiť podniky prostredníctvom rozhovorov s výkonnými pracovníkmi, manažérmi rôznych divízií a pracovníkmi z výroby tak, aby verifikovali výsledky uvedené v prihláškach k podporným dokumentom podniku, v súlade s požadovanými kritériami súťaže. Každý podnik dostane od tímu konzultantov bezplatne hodnotiacu správu. Správa bude obsahovať silné, slabé stránky a príležitosti pre zlepšenie procesov zameraných na zvyšovanie produktivity v súťažiacom podniku. Výsledky hodnotenia budú prezentované hodnotiacej komisii pre konečné posúdenie.

Záverečné posúdenie

Počas záverečného hodnotiaceho procesu, budú zástupcovia finalistov pozvaní na stretnutie s hodnotiacou komisiou.

Národná cena za produktivitu – manuál

Slovenské centrum produktivity (SLCP) vyvinulo v spolupráci s Ministerstvom hospodárstva SR (MH SR) národný prístup k hodnoteniu produktivity organizácií. Tento prístup integruje skúsenosti získané pri hodnotení produktivity vo svete:

 • World Academy of Productivity Science (WAPS)
 • International Labor Office (ILO)
 • European Association of National Prodictivity Centres (EANPC)
 • Japan Productivity Center for Socio-Economic Development (JPC-SED)
 • American Productivity & Quality Center (APQC)
 • a vlastné skúsenosti.

Pre hodnotenie úrovne dosahovanej produktivity je využívané benchmarkingové porovnávanie priemyselných organizácií a na jeho základe výber organizácií dosahujúcich v sledovanom období najlepšiu úroveň a dlhodobý pokrok.

Podrobnejší podkladový materiál obdržíte na vyžiadanie po prihlásení sa do súťaže o Národnú cenu za produktivitu.

Podmienky účasti v súťaži

 • podniky musia byť zaregistrované v podnikovom registri SR aspoň po dobu troch za sebou idúcich rokov,
 • lokácie aktivít, či je to už produktívna práca alebo poskytnutie služieb, nemusia byť nevyhnutne na Slovensku, ale aspoň jeden alebo viac z kritických procesov vzťahujúcich sa k výrobe ako napríklad dizajn, výskum a vývoj, kontrola kvality, rozvoj produktu, marketing, atď. musia byť plnené na Slovensku na podporu celkových domácich výrobných organizácií,
 • kritériá na ocenenie sú postavené na posúdení výsledkov súťažiacich v dosahovaní rastu vytváraných hodnôt a optimalizácie využívaných zdrojov s neustálym zlepšovaním,
 • každý rok je Národná cena za produktivitu SR udelená len jednej spoločnosti v danej kategórii,
 • organizátorom Národnej ceny za produktivitu SR je Slovenské centrum produktivity (SLCP),
 • SLCP je splnomocnené prezentovať víťazov Národnej ceny za produktivitu SR,
 • organizátor Národnej ceny za produktivitu SR má právo konečného rozhodnutia o účasti podnikov v súťaži,
 • dáta a informácie poskytnuté súťažiacimi sú posudzované hodnotiacou komisiou, ktorá reportuje výsledky hodnotenia organizačnému výboru Národnej ceny za produktivitu SR,
 • všetky rozhodnutia, ktoré vyhlási organizátor a/alebo jeho hodnotiaca komisia, sú konečné vo všetkých náležitostiach vzťahujúcich sa k Národnej cene za produktivitu SR,
 • od spoločností zúčastňujúcich sa súťaže, ktoré pošlú vstupnú prihlášku sa očakáva, že budú akceptovať všetky rozhodnutia vydané organizátorom a/alebo jeho hodnotiacou komisiou,
 • hodnotiaca komisia sa skladá z expertov v oblasti zlepšovania produktivity, nominantov Ministerstva hospodárstva SR, nominantov SLCP, vzdelávacích inštitúcií a profesijných organizácií,
 • členovia komisie sú vymenovávaní organizačným výborom Národnej ceny za produktivitu SR.

Súťaž je otvorená

 • pre všetky podniky a organizácie vyrábajúce výrobky a pre všetky podniky a organizácie poskytujúce služby vzťahujúce sa k výrobe v nasledovných kategóriách:
Kategória podnikov vyrábajúcich výrobky
 • malé podniky (do 199 zamestnancov),
 • stredné podniky (od 200 do 499 zamestnancov),
 • veľké podniky (500 a viac zamestnancov).
Kategória organizácií poskytujúcich služby spojené s výrobou
 • malé organizácie (do 49 zamestnancov),
 • stredné organizácie (od 50 so 249 zamestnancov),
 • veľké organizácie (250 a viac zamestnancov).
Kategória osobností
 • nominácie na ocenenie osobností vykonáva Slovenské centrum produktivity (na odporúčanie odbornej verejnosti)

Ako sa zúčastniť súťaže o Národnú cenu za produktivitu SR?

Vyplňte nižšie uvedený formulár a zašlite nám prejav vášho záujmu o súťaž Národná cena za produktivitu. Následne vás budeme kontaktovať a poskytneme vám informácie o ďalšom postupe.

Národná cena za produktivitu SR – prihláška