SLCP a členstvo

O združení

Slovenské centrum produktivity (SLCP) je záujmovým združením právnických osôb, ktorých aktivity sú cielené na zvyšovanie produktivity a konkurencieschopnosti a pre spoločnosti, ktoré toto poslanie napĺňajú. Členstvo v združení je tiež určené pre spoločnosti, ktoré prostredníctvom inovatívneho správania zvyšujú svoj potenciál, tým pádom aj svoju konkurenčnú schopnosť.
Dlhodobým cieľom združenia je prostredníctvom zvyšovania produktivity vo výrobe, službách a ďalších odvetviach zvyšovať kvalitu života a životnú úroveň v Slovenskej republike.


Aktivity združenia

Medzi hlavné činnosti SLCP patria:

 • Príprava, iniciácia, realizácia, trvalé rozvíjanie, monitorovanie a vyhodnocovanie „Národného programu zvyšovania produktivity” a jeho jednotlivých častí, spracovanie metodík pre zvyšovanie produktivity, vydávanie a šírenie materiálov so zameraním na produktivitu.
 • Organizovanie „Národného fóra produktivity“, organizovanie a realizácia špeciálnych vzdelávacích programov, tréningov, školení, seminárov, kurzov, exkurzií a stáží doma i v zahraničí
 • Posudzovanie a tvorba projektov, expertízna a znalecká činnosť, certifikácia v oblasti produktivity a udeľovanie Národnej ceny za produktivitu.
 • Sústreďovanie odborníkov z oblasti zlepšovania produktivity zo Slovenska a expertov z priemyselne vyspelých krajín a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti produktivity. Účasť v národných a medzinárodných združeniach, výboroch a pracovných skupinách s obdobnými cieľmi a zameraniami.

Medzinárodná spolupráca


European Association of National Productivity Centres

(Európska asociácia národných centier produktivity) bola založená v roku 1966 ako nástupnícky orgán Európskej agentúry pre produktivitu so sídlom v Bruseli. Jej účelom je “uľahčiť a zintenzívniť výmenu informácií a skúseností a zabezpečiť spoluprácu medzi zúčastnenými orgánmi”.


World Confederation of Productivity Science

(Svetová konfederácia vedy o produktivite) je skutočná konfederácia založená v roku 1969 s cieľom ovplyvňovať, presviedčať, vzdelávať, informovať a podporovať vedy o produktivite a zvyšovaní produktivity na globálnej úrovni.


Podmienky členstva

 • Členom SLCP sa môžu stať právnické osoby so záujmom o analýzy, monitorovanie a vyhodnocovanie v oblasti produktivity, spracovanie metodík pre zvyšovanie produktivity a zdieľanie a šírenie informácií v predmetnej oblasti
 • Členstvo v SLCP vzniká
  • Dňom prijatia za člena na základe schválenej žiadosti o členstvo a zaplatením členského príspevku (žiadosť o členstvo sa nachádza na www.slcp.info/prihláška)
 • Trvanie členstva:
  • Členstvo v SLCP je trvalé, podmienené zaplatením členského príspevku
  • Členský príspevok sa obnovuje každoročne v januári

Výhody členstva

 • Účasť na Národnom fóre produktivity – 1 vstupenka zadarmo
 • Vstupenky pre kolegov na Národné fórum produktivity – zľava 20%
 • Zľava na všetky ostatné podujatia, ktoré organizuje SLCP – 10%
 • Zľava 30% na účasť v súťaži Národná cena za produktivitu
 • Zľava na všetky vydané publikácie SLCP – 10%
 • Voľný vstup na neformálne stretnutia členov
 • Voľný prístup do neverejnej časti SLCP web zóny
 • Inovačný workshop*
 • Darček vo forme knižnej publikácie

* len pre vybraných členov po vzájomnej dohode


Kontaktný formulár

Máte záujem o členstvo v Slovenskom centre produktivity? Zašlite nám vaše kontaktné údaje, aby sme vám mohli poslať prihlasovacie inštrukcie.